Top Panel
위치: 관리자>외모>위젯>Hidden top panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>Header>Use Top Panel [설정하기]
사진 일기
Home / 사진 일기

글보기
제목
호치민 시내의 포토 스팟 리스트를 받았다!
조회 7 추천 0
2023-07-19 12:12
카테고리일상
작성자 Level 10
첨부파일SaiGon Journey.xlsx (10.7KB)

No.TypeNameLocation
1Historical iconNha Tho Duc Ba - Notre Dame Cathedral of Saigonhttps://www.google.com/maps/place/Notre+Dame+Cathedral+of+Saigon/@10.7797855,106.6968302,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f37e6d82451:0xe84f59936ced5b45!8m2!3d10.7797855!4d106.6990189
2Historical iconDinh Doc Lap  - Independence Palacehttps://www.google.com/maps/place/Independence+Palace/@10.7797855,106.6968302,17z/data=!4m5!3m4!1s0x31752f385570472f:0x1787491df0ed8d6a!8m2!3d10.7776261!4d106.6952759
3Historical iconHo Con Rua - Turtle Lakehttps://www.google.com/maps/place/Turtle+Lake/@10.7826155,106.6937289,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f369339942d:0x2e5c61408d70ef53!8m2!3d10.7826608!4d106.695915
4Historical iconNha hat Thanh Pho - Ho Chi Minh City Opera Househttps://www.google.com/maps/place/Ho+Chi+Minh+City+Opera+House/@10.7752121,106.7005512,16.18z/data=!4m8!1m2!2m1!1slandmark+81!3m4!1s0x31752f4649e7ca29:0x55f531b6120cae3b!8m2!3d10.7765277!4d106.703078
5MuseumBao tang chien tich chien tranh - War Remnants Museumhttps://www.google.com/maps/place/War+Remnants+Museum/@10.7795106,106.6899029,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f30a23708cf:0x7cd94adf2b1474aa!8m2!3d10.7795106!4d106.6920916
6Walking StreetPho di bo Nguyen Hue - Nguyen Hue Walking Streethttps://www.google.com/maps/place/Nguyen+Hue+Walking+Street/@10.7741656,106.7014805,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f9219138937:0x5717de94d96c58e9!8m2!3d10.7741656!4d106.7036692
7BuildingToa nha Bitexco - Bitexco Financial Towerhttps://www.google.com/maps/place/Bitexco+Financial+Tower,+B%E1%BA%BFn+Ngh%C3%A9,+Qu%E1%BA%ADn+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7719839,106.7022025,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912
8Historical iconBuu dien Thanh pho - https://www.google.com/maps/place/B%C6%B0u+%C4%91i%E1%BB%87n+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91/@10.7801553,106.6987218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f83330cd9c9:0x1e74bdf0bec9174a!8m2!3d10.779599!4d106.7003763
9Historical iconBến Nhà Rồng – Bảo tàng Hồ Chí Minh - Nha Rong Port - Ho Chi Minh Museumhttps://www.google.com/maps/place/Nha+Rong+Port+-+Ho+Chi+Minh+Museum/@10.7682231,106.704578,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f421662cdd9:0xdbe1b38b5fabac75!8m2!3d10.7682231!4d106.7067667
10Travel tourSaigon Waterbus Stationhttps://www.google.com/maps/place/Saigon+Waterbus+Station/@10.7736386,106.7071239,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31752f9219138937:0x5717de94d96c58e9!2sNguyen+Hue+Walking+Street!8m2!3d10.7741656!4d106.7036692!3m4!1s0x31752f45cb771a6d:0x1ef90f2fd5190db5!8m2!3d10.7752265!4d106.7070612
11ZooThao Cam Vien - Saigon Zoo and Botanical Gardenhttps://www.google.com/maps/place/Saigon+Zoo+and+Botanical+Garden/@10.787232,106.7048508,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31752f9219138937:0x5717de94d96c58e9!2sNguyen+Hue+Walking+Street!8m2!3d10.7741656!4d106.7036692!3m4!1s0x31752f4b3330bcc7:0x4db964d76bf6e18e!8m2!3d10.7875435!4d106.7052906
12Walking StreetPho Bui Vien - Bui Vien Walking Streethttps://www.google.com/maps/place/Bui+Vien+Walking+Street/@10.7670575,106.691046,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1zcGjhu5EgdMOieSBiw7lpIHZp4buHbg!3m5!1s0x31752f1605cbdc09:0xf1c00d273532c3a6!8m2!3d10.7674231!4d106.6939905!15sChZwaOG7kSB0w6J5IGLDuWkgdmnhu4duWhgiFnBo4buRIHTDonkgYsO5aSB2aeG7h26SARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb26aASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlZjM05ZYlc1UlJSQUI
13Historical iconCho Ben Thanh -Ben Thanh Markethttps://www.google.com/maps/place/Ben+Thanh+Market/@10.7713937,106.6993272,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!2zQml0ZXhjbyBGaW5hbmNpYWwgVG93ZXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912!3m4!1s0x31752f3f3129e64d:0x8d6b2d79522c7f30!8m2!3d10.7721095!4d106.6982784
14ParkCong vien Tao Dan - Tao Dan Parkhttps://www.google.com/maps/place/Tao+Dan+Park/@10.7720438,106.6952026,16.74z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!2zQml0ZXhjbyBGaW5hbmNpYWwgVG93ZXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912!3m4!1s0x31752f396a9573b1:0x3ef2307ad14f1770!8m2!3d10.7745379!4d106.6924421
15ChurchNha tho Tan Dinh - Tan Dinh Church ( Pink Church)https://www.google.com/maps/place/Tan+Dinh+Church/@10.788405,106.6897992,17.52z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!2zQml0ZXhjbyBGaW5hbmNpYWwgVG93ZXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912!3m4!1s0x31752f3320a1f467:0x78bb00536c22b982!8m2!3d10.7884953!4d106.6907712
16TempleChua Ba Thien Hau - Ba Thien Hau Templehttps://www.google.com/maps/place/B%C3%A0+Thi%C3%AAn+H%E1%BA%ADu+Temple/@10.7525831,106.6610309,18.04z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!2zQml0ZXhjbyBGaW5hbmNpYWwgVG93ZXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912!3m4!1s0x31752ef6d3f19853:0x246af0e8b3aaf097!8m2!3d10.7532725!4d106.6611707
17Historical iconCho Binh Tay - Binh Tay Markethttps://www.google.com/maps/place/Binh+Tay+Market/@10.7491169,106.6495569,18.04z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752f41476fee6b:0x15de2e5129cc54f!2zQml0ZXhjbyBGaW5hbmNpYWwgVG93ZXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7719839!4d106.7043912!3m4!1s0x31752e8ab9bb054d:0x36072ab090100a11!8m2!3d10.7496697!4d106.6509839
18New iconLandmark 81https://www.google.com/maps/place/Landmark+81/@10.7949989,106.7207754,18z/data=!4m9!1m2!2m1!1slandmark+81!3m5!1s0x317527c2f8f30911:0x36ac5073f8c91acd!8m2!3d10.7950151!4d106.7218575!15sCgtsYW5kbWFyayA4MZIBD2J1c2luZXNzX2NlbnRlcg
19MarketCho Hoa Ho Thi Ky - Ho Thi Ky Flower Markethttps://www.google.com/maps/place/Ho+Thi+Ky+Flower+Market/@10.7560453,106.6754392,15.14z/data=!4m8!1m2!2m1!1slandmark+81!3m4!1s0x31752f1e166124bd:0x88a7bac6d1ff76f5!8m2!3d10.7647246!4d106.6781651
20Historical iconBen Binh Dong https://www.google.com/maps/place/B%E1%BA%BFn+B%C3%ACnh+%C4%90%C3%B4ng,+Qu%E1%BA%ADn+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vietnam/@10.7432332,106.6484294,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752e6699ef317f:0x826902ea21bf6587!8m2!3d10.7432332!4d106.6506181
21ParkCong vien Hoang Van Thu - Hoang Van Thu Parkhttps://www.google.com/maps/place/Hoang+Van+Thu+Park/@10.804611,106.6609365,14.66z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x31752e6699ef317f:0x826902ea21bf6587!2zQuG6v24gQsOsbmggxJDDtG5nLCBRdeG6rW4gOCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d10.7432332!4d106.6506181!3m4!1s0x3175292fe33e6ca3:0x30a1cbb2b5d98dbf!8m2!3d10.801902!4d106.6644873


한번씩 다 돌아보고 싶다 +_+


스크린샷 2023-03-29 15.22.28.jpg

 


댓글

본 홈페이지의 모든 자료는 마음껏 퍼가시고 사용하셔도 됩니다.

단, 악의적인 내용이나 타인의 비방을 위한 자료에는 사용할 수 없습니다.